Statuten

Onze statuten


OPRICHTING STICHTING VRIENDSCHAPSBANDEN NEDERLAND SURINAME


Zaaknummer: 19614


Heden, vijfentwintig juni tweeduizend acht, verschenen voor mij, Meester Hendrik Jan de Jong, notaris te Schagerbrug, gemeente Zijpe:

 1. de heer Jules Emanuels, geboren te 's-Gravenhage [...];
 2. de heer Kiem Ling Roy Ho Ten Soeng, geboren te Paramaribo (Suriname) [...]


De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:


Artikel 1 – NAAM, ZETEL, DUUR

 1. De Stichting draagt de naam “Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname (VNS)”. Zij is gevestigd in de gemeente Niedorp.
 2. De stichting wordt opgericht voor onbepaalde tijd.


Artikel 2 – DOEL

De stichting heeft tot doel:

 1. het versterken van de ( met name economische) banden tussen de volken van Nederland en Suriname en het bevorderen in Nederland van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Suriname;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Artikel 3 – WIJZE VAN VERWEZENLIJKING VAN HET DOEL

 1. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door in Nederland onder meer:
 • het verspreiden van informatie over land en volk van Suriname via de eigen website en links naar belangrijke andere websites;
 • het organiseren van lezingen, symposia en andere bijeenkomsten;
 • het leggen en onderhouden van contacten en het organiseren van ontmoetingen met in Suriname wonende respectievelijk gevestigde

personen, instanties en organisaties;

 • het leggen en onderhouden van contacten met in Nederland wonende respectievelijk gevestigde personen, instanties en organisaties, die

voor de verwezenlijking van het doel van de stichting van belang kunnen zijn;

 • het zelf uitgeven respectievelijk het bevorderen van het uitgeven van publicaties over land en volk van Suriname en over de actuele ontwikkelingen in en rond Suriname;
 • het op andere wijzen bevorderen van goede betrekkingen tussen de volken van Nederland en Suriname;
 • het aanwenden van andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen;
 • het (laten) organiseren van reizen naar Suriname voor Nederlandse bestuurders en ondernemers, die een bijdrage zouden kunnen leveren

aan de ontwikkeling van Suriname.

 1. de stichting laat zich moreel ondersteunen door een Comité van Aanbeveling bestaande uit prominenten uit de Nederlandse en Surinaamse

samenleving


Artikel 4 – VERMOGEN

 1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 • het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag;
 • bijdragen, subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • revenuen uit de hiervoor genoemde activiteiten;
 • alle overige verkrijgingen en baten.
 1. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden voor de doelstelling.


Artikel 5 – BESTUUR

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie bestuurders. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, door het bestuur vastgesteld.
 2. Bestuurders van de stichting kunnen slechts zijn natuurlijke personen.
 3. De benoeming van bestuurders vindt plaats door het bestuur. Voor de eerste maal geschiedt de benoeming bij deze akte. Bij het ontstaan van een vacature zal het bestuur binnen drie maanden daarin voorzien. Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van vier jaren.
 4. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn twee maal direct herbenoembaar. In het geval van een tussentijdse benoeming neemt een nieuw benoemde bestuurder op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens

plaats hij vervult.

 1. Mocht het bestuur om welke reden dan ook niet voltallig zijn, dan blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 van het BurgerlijkWetboek zal een bestuurder niet langer bestuurder zijn door zijn overlijden, vrijwillig of periodiek aftreden, doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook doordat hij onder curatele wordt gesteld of door ontslag bij een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk ondertekende verklaring, op grond van een besluit genomen tijdens een bestuursvergadering, waarin het betreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt toe te lichten.
 3. Het bestuur, met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden bij deze akte in functie worden benoemd, benoemt uit zijn midden een

voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een tweede secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen.

 1. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Artikel 6 – TAKEN BESTUUR

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Bepalingen in deze reglementen in strijd met deze statuten zijn nietig.
 3. Het dagelijks bestuur is belast met het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en met het uitvoeren van de besluiten van het bestuur.


Artikel 7 – WERKWIJZE BESTUUR

 1. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem, welke stem van gelijke waarde is. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen indien alle bestuurders met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en tenminste de meerderheid aanwezig is.
 3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter van het bestuur. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de vergaderingen van het bestuur en bij diens afwezigheid de tweede secretaris.
 4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij staking van stemmen over personen geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien dan ook geen meerderheid wordt verkregen, wordt het voorstel geacht te zijn

verworpen.

 1. Bestuursvergaderingen worden tenminste tweemaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht, of tenminste vier

bestuursleden dit schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter verzoeken. De bijeenroeping van de

vergaderingen van het bestuur geschiedt door de voorzitter van het bestuur. De secretaris verzendt daartoe een schriftelijke uitnodiging aan iedere bestuurder, vermeldende de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in die vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Het bestuur kan in spoedeisende gevallen ook buiten de vergaderingen besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per telefax geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt worden bij de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering gevoegd.

 1. De notulen van een vergadering worden vastgesteld door een volgende vergadering en daarna als blijk van vaststelling, door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
 2. Kosten welke als gevolg van een opdracht van het bestuur worden gemaakt, worden aan de betreffende bestuurder vergoed op basis van door

het bestuur vastgestelde regels.

 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter van het bestuur dit noodzakelijk acht ter voorbereiding van de vergaderingen van het

bestuur en de uitvoering van de door het bestuur genomen besluiten.


Artikel 8 – VERTEGENWOORDIGING

 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder in ieder geval de voorzitter óf de secretaris óf de penningmeester. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmachten aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


Artikel 9 – BOEKJAAR, BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur zal jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, de balans en de staat van baten en lasten opmaken en op schrift stellen.
 4. Het bestuur zal een externe deskundige benoemen die de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten zal controleren en daarvan verslag aan het bestuur uitbrengen.
 5. Jaarlijks voor één december zal het bestuur een begroting voor het komende jaar vaststellen.
 6. De in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zullen tien jaar lang worden bewaard.
 7. Het bestuur stelt een actueel beleidsplan op waarin staat wat het de komende jaren wil bereiken en hoe dit zal worden bereikt.


Artikel 10 – VRIENDEN VAN SURINAME

 1. Natuurlijke personen, rechtspersonen en openbare lichamen die het doel van de stichting ondersteunen en aan de activiteiten van de stichting

wensen deel te nemen kunnen ingeschreven worden als vrienden van de stichting.

 1. Vrienden van Suriname ontvangen een uitnodiging voor alle voorlichtings– en informatiebijeenkomsten en symposia van de stichting en zij worden periodiek op de hoogte gesteld van de activiteiten van het bestuur, de publicaties van de stichting enzovoort.
 2. Vrienden van Suriname dienen zich te verplichten, zolang zij als zodanig zijn aangemeld, jaarlijks een bijdrage te betalen aan de stichting, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.


Artikel 11 – STATUTENWIJZIGING

 1. Een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting dient te worden genomen met een meerderheid van stemmen van tenminste twee /derde van het aantal in functie zijnde bestuurders, in een vergadering van het bestuur waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat wijziging van de statuten aan de orde zal worden gesteld. Bij de oproeping wordt de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging gevoegd.
 2. De totstandkoming van een statutenwijziging zal geschieden bij notariële akte.
 3. Een statutenwijziging wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Artikel 12 – ONTBINDING

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet worden genomen op de wijze als in artikel 11 lid 1 is bepaald.


Artikel 13 – VEREFFENING

 1. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatie saldo welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het

doel van de stichting dient te zijn.

 1. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende tien jaren berusten bij een door het bestuur aangewezen persoon of

instelling.

 1. Van de ontbinding van de stichting vindt inschrijving plaats in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Artikel 14 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur

(nadere) regeling behoeven.

 1. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.


Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de comparanten:

 1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:
 • de heer Franciscus Max Weerwind, geboren te Amsterdam [...] tot voorzitter;
 • de comparant sub 2 tot secretaris; en
 • de comparant sub 1 tot penningmeester.
 1. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend acht.


De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de bij deze akte betrokken personen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de [...] legitimatiebewijzen. WAARVAN AKTE is verleden te Schagerbrug op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, achtereenvolgens door de verschenen personen en mij, notaris.

Bankrekeningnummer

NL 77 RABO 0136183662

Kamer van Koophandel

37 14 27 24

ANBI Belastingdienst

Nr. 81 96 38 730 (doss. 68425)

Post- en bezoekadres

p/a Michel N.J.L. Tromp

Jan de Jonghstraat 41

1063 MA Amsterdam

Nederland

bestuur@stichting-vns.nl